Sunday, July 29, 2007

آزادکوه آزاد تر از اين حرفها بود

رفتیم که برویم به آزاد کوه ، اما ظاهرا آزاد کوه خيلی آزادتر از اين حرفها بود. راه را گم کرديم و در نهايت به ديداری از "شاهزاده کج گردن" کفايت کرديم. اين سومين قله البرز بعد از دماوند و علم کوه به راستی زيباست

No comments: