Tuesday, September 20, 2011

سیاه

بدبختی که شاخ و دم ندارد. بدبخت تویی و بدبخت تر از تو من

Monday, September 5, 2011

عشق

جز عشق سخن از هرچه بود بیهوده بود

Friday, June 10, 2011

بی ریشه


 

اول سفر

دوم دلتنگی

سوم دلمردگی

و بعد بی ریشگی، بی هویتی، سرگردانی

Wednesday, April 20, 2011

فیلتر

لعنت خداوند بر اول و آخر هرکسی که بلاگ اسپات و در نتیجه بلاگ اینجانب را فیلتر نمود ، باد! باشد که هر روز فیلتر شکن بهتری پیدا شود و کونشان را بسوزاند

Wednesday, February 23, 2011

مزخرف گویی

بیشتر آدم ها تا حدی در مکالمات روزانه چرند می گویند. حرف هایی که بسیار مضحکند و خالی از حقیقت. مشکل وقتی جدی می شود که آدم اراجیف خودش را باور کند! بعد می تواند در کمال ناباوری ژست منطقی به خود بگیرد و مزخرف به هم ببافد.

Monday, January 31, 2011

Life ain't a fairy tale

Honey, do you have a five for the grocery boy?

Friday, January 14, 2011

بی تربیت!

و مرور زمان به ما آموخت که لازم نکرده دیگران را تربیت کنیم! اگر عرضه ای هست و اراده ای باید صرف تادیب خویشتن خویش کنیم بلکه افاقه کند

Monday, January 10, 2011

آن شب برفی

مدت ها بود که با خودش کلنجار می رفت. خودش، خودش را گرفتار کرده بود اما زورش به خودش نمی رسید که خودش را خلاص کند! حتما الان هم در دلش به من فحش می دهد که نمی توانستی از چهار تا "خودش" در یک جمله استفاده نکنی... اما این دقیقا وصف حالاتش است. یک روز، یک روز ابری، با کتک خلاصش کردند. به زور. نه که خودش خواسته باشد ها! با زور و به ضرب کتک. به هر ترتیب این هم یک جور چاره کردن درد است دیگر.