Friday, July 6, 2007

زخمهای روح

"در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و میتراشد"

وای به روزی که اين زخم ها چرک کند! آنوقت می شود مثل مال من که چند روزی است چرک کرده و زندگی را به گه کشیده است.

No comments: