Saturday, July 21, 2007

باید رفت اگر چه در راهی مبهم

عکس بالا از جنگل ابر در حوالی شاهرود گرفته شده است

No comments: