Monday, July 31, 2017

تصاویر ذهنی کجا و واقعیت کجا

انقدر برای خودشان گفته اند و باز گفته اند که داستانشان باورشان شده است. البته داستانشان تهی از واقعیت نیست ولی آمیخته است به افسانه! 

اگر کسی به شما زخمی زد، مقصر ضارب است. ولی اگر مدام روی زخم را کندید و زخم را تازه کردید، مقصر خود شمایید.

Friday, July 14, 2017

بازگشت به دوران جوانی آری بازگشت به دوره جاهلی هرگز

وسط برنامه های ایران و عروسی برنامه صعود دماوند را چپاندم. از جبهه جنوبی. بعد از سیزده چهارده سال که دماوند را از جبهه غربی صعود کرده بودم. زیبا بود و بی نظیر و تراپیوتیک! باشد که حال همه بهتر باشد حتی شما دوست عزیز!