Tuesday, September 25, 2012

آن روزهای خوب


دلم تنگ شده است برای آن روزهای خوب بی دغدغه که دستانت وسعت تمام دنیای من بود