Sunday, December 21, 2014

من و آقای دکتر

من: ساعت ده می خوابم تا صبح ساعت نه. یعنی روزی یازده ساعت. اصلا نمی خوام بیدار باشم. وقتی خوابم آرومم و فکر نمی کنم.
دکتر: این همه درگیری آدمو خسته می کنی. خوبه که می خوابی. 
من: گریه می کنم دکتر بعضی وقتها. تحمل این همه غم سخته.
دکتر: داری عزا داری می کنی. برای سلامتیت خوبه. حالت بهتر میشه. 

No comments: