Monday, December 1, 2014

فیلم نامه

به فیلم ها می ماند 
به رمان های عاشقانه
عاشقی که از معشوقش جوابی نشنیده است
ولی امید دارد، به چیزی که نمی داند چیست
قرار است انتظار بکشد
چشم بدوزد به راهی که شاید کسی از آن رد شود
شاید و فقط شاید

اگر نوشته هایش را خوانده باشد
اگر دلش لرزیده باشد
اگر اشکش جاری شده باشد
اگر باور کرده باشد...No comments: