Monday, August 18, 2014

گذشت

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید
بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت 

غمین مباش و میندیش از این سفر که ترا
اگر چه بر دل نازک غمی فزود گذشت

- ایرج دهقان


No comments: