Thursday, February 28, 2013

رفت


بوسه‌هایش را فروخت

خاطراتش را 
شعرهایش را سوزاند 
چمدانش را برداشت

و رفت
به قیمت یک عمر آزادی
من ماندم 
و خاکستر خاطراتش
که گرم نگاهش خواهم داشت
تا نفسم گرمایی دارد

روی مه پیکر او سیر ندیدیم
شربتی از لب لعلش نچشیدیم
و برفت
برفت
فروخت
سوزاندب
برداشت
رفت


No comments: