Friday, February 8, 2013

شرقی غمگین

وقتی همه چیزتو از دست بدی، چیزی واسه از دست دادن نداری. خودتی و خودت و خودت و خودت! یک دنیا تنهایی و یک دنیا خاطره و یک عالم فکر.
لحظه هایی هست توی زندگی که سر یه دوراهی واستادی. تصمیمت می تونه واسه همیشه همه چیز رو عوض کنه. بعد که تصمیمت رو گرفتی باید پاش واستی و تاوان تصمیمت رو پس بدی، هرچی که می خواد باشه.

No comments: