Wednesday, April 19, 2017

عمر رفته

عکس هایمان را نگاه می کردم.
سال های زیادی از آن روز ها می گذرد. رد این سال ها هم خوب روی چهره همه مان پیداست. گرد سال ها و ماه ها آمده است و نشسته است روی تنمان و روی دلمان هم! عشق هایمان، خنده هایمان و اشک هایمان همه کهنه شده اند. 

یاد باد!

No comments: