Monday, April 3, 2017

رد پا

آدم ها می آیند و می روند، مثل روزها و ماه ها و سال های عمر. و هر آمدن و رفتنی جای خود را می گذارد روی دل آدمیزاد. گذشته ها که رفته است ولی خاطره ها و یاد ها هست، تا همیشه...

هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه
اما افسوس تو رو خواستن 
دیگه دیره 
دیگه دیره

No comments: