Friday, November 7, 2014

خود درگیری

- از دست خودت ناراحت می شوی و هی خودت را سرزنش می کنی؟
* بله آقای دکتر. دقیقا همینطور است که شما می گویید.
- زیاد به خودت گیر نده. زندگی است دیگر.
* چشم آقای دکتر. سعی می کنم. 

No comments: