Tuesday, November 11, 2014

هنوز قشنگیاشو داره

زندگی با همه سختیاش و تلخیاش٬ هنوز قشنگیاشو داره. هنوزم میشه یه قهوه خوب گرفت٬ بوش کرد٬ مزه مزه اش کرد و مست شد. هنوزم بوی گل٬ هنوزم خنکی نسیم٬ هنوزم یه لبخند معنی خودشو داره. این یعنی هنوز زندگی تو رگای من هست. غلظتش شاید کم شده ولی زنده ام هنوز٬ نمرده ام. 

No comments: