Monday, November 24, 2014

بهار نارنج

کریسمس نزدیک است و سال نو
 دو پشت دیگر که برف بیاید
سال نو خواهد شد

و باز چند ماه دیگر بهار هم خواهد آمد
درخت های نارنج باز شکوفه خواهند کرد
و تو باز زیبا می شوی٬ زیباتر از همیشه

No comments: