Sunday, November 2, 2014

شهر ققنوس

نشسته ام بر بالاي كوه الف
رو به سوي شهر ققنوس
 شهري كه شهر من نيست
و مردماني كه با من غريبه اند 
ماه نيمه روشن است
و من خيره شده ام به چراغ هاي شهر
چراغ هايي  كه فخر مي فروشند به ستارگان آسمان
و دل ما همچنان دل نيست

-A mountain, Phoenix, AZ, 20:26 pm

No comments: