Sunday, October 26, 2014

پاریس٬ تگزاس - دره اوسون٬ دربند

رفته بودیم کوه
از پشت بغلت کردم
بوسیدمت
می خواستم خوشبختت کنم
ستاره ها سر جایشان نبودند
یا قمر در برجی که باید می بود نبود
به هر حال نشد دیگر٬ نتوانستم
حالا هم نگاهم به آسمان است
شاید ستاره هایمان به خط شوند و قمر برود در برج سعد!
کار این پاره سنگ های آسمان که حساب ندارد. دارد؟

No comments: