Saturday, October 11, 2014

راه راه

الف: تو یک راه بیشتر نداری و آن یک راهت هم منم.
ب: من هزار راه دارم که یکیش هم تو نیستی.

No comments: