Monday, October 6, 2014

تهی دانی

کوه ها بی شکوهند
قهوه ها بدمزه اند
کتاب ها همه پوچند
داستان ها بی سر و ته اند
فیلم ها همه سرسری اند
وقتی که نیستی

No comments: