Sunday, June 24, 2007

شفاف سازی

جهت تنوير افکار عمومی و پاسخ به پرسش بسياری از دوستان درباره يکی از پست های گذشته مبنی بر باجناق (يا به قول ما يزدی ها هم دوماد) دار شدن بنده، به اين وسيله اعلام می گردد که:

ايشان اميرحسين گل نبی هستند، دوست دوران راهنمايی و دبيرستان بنده . برای او و همسرش آرزوی خوشبختی می کنم

No comments: