Tuesday, October 18, 2016

هوای پاییزی و صدای نامجو

امشب در مسیر برگشت به خانه هوس رانندگی در خیابان های شهر به سرم زد! از آن هوس هایی که خیلی به ندرت به سراغ من می آید. صدای نامجو و شهرزاد و باد سرد پاییزی و خیابان هایی که به شدت شبیه خیابان کالج استیت کالج هستند. باز هم نوستالژی، نوستالژی ای که می توان با آن کنار آمد و لزوما نباید با آن جنگید.

No comments: