Saturday, October 15, 2016

من و آقای مشاور

آقای دکتر مشاور عزیز گاهی معجزه می کند، چراغ قوه می اندازد به گوشه های تاریک دل آدم. از کنار بن بست راه نشان می دهد. گاهی هم توضیح واضحات می دهد، می گوید باید فلان کار را بکنی دیگر. و هر چه فریاد بزنی می دانم ولی چگونه؟! فایده ای ندارد. گنگ تر و کلافه تر از وقتی رفتی تو میایی بیرون...

فعلا می نویسم شب ها روی کاغذ و با خودکار قرمز. کمک می کند نوشتن به آدمیزاد که حسابش را با خودش صاف کند.

No comments: