Monday, October 10, 2016

نوستالژی و آبسشن

چگونه این آدمیزاد دو پا می تواند خویشتن خویش را از نوستالژی و آبسشن برهاند؟ چگونه؟! لطفا یک نفر به من یاد بدهد! متشکرم!

No comments: