Sunday, July 14, 2013

دو نفره

گاهی دلم بد جور هوای قدم زدن های دو نفره مان را می کند
آدمیزاد است دیگر
گاهی دلش تنگ می شود
خوب لابد می خواهی بگویی آنوقت که بودم و ...
می پرم وسط حرفت
می دانم دیر شده 
می دانم بی فایده است
اما دلم می خواهد قدم بزنیم با هم کنار درختان صبر
زیر آسمان مهر
کنار جاده خوشبختی
و با هم دل بسپاریم 
به آواز پرندگان زندگی
کاش باور نکنیم مرگ شاعر قصه های کودکیمان را

No comments: