Sunday, March 10, 2013

دوستت دارم به مولا

تیتر می گوید همه چیز را! حالا اگر می خواهی کون من هم پاره شود من فقط دوستت دارم مثل این آدم های خود آزار. ولی مهم نیست مازوخیزم من. مهم این است که دوست دارم و عشق منی و از این حرفها

No comments: