Sunday, March 10, 2013

از مکافات عمل غافل بشو

اینکه می گویند هر کاری بکنی و حتی هر کاری نکنی یک روزی آن کار بر می گردد و به گا می دهدت خزعبلی بیش نیست. در نهایت آنکه دیوث بوده است خیلی هم حالش را می برد و این ماییم که همیشه به گا می رویم

No comments: