Thursday, January 17, 2013

"من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد"

حرفی نیست
حرفی نبوده است هرگز
تیراژ پایانی است
حتی اگر طولانی تر باشد از فیلم
نوشته شده از ته عمیق ترین چاه زمین

No comments: