Sunday, January 13, 2013

بميرانم

روزگاران تلخ
آدم هاي بي وفا
آدم هاي خودپرست
آدم هاي مغرور
آدم هاي بي مسووليت
بايد تقاص پس داد
بايد درد كشيد
بايد شكست از درون
بايد هيچ شد
بايد مرد

1 comment:

Anonymous said...

che talkh...