Sunday, September 28, 2008

جوانی

آخر هفته گذشته رفتيم دماوند. قصدمون صعود قله بود اما تا بارگاه سوم بيشتر نرفتیم. آماده نبودیم برای بالاتر رفتن. تازه من یه کمی هم ارتفاع زده شدم. یادش بخیر جوون که بودیم راحت می رفتیم بالا. البته بازم برنامه اجرا می کنیم روی 4000 متری ها و بعدش دوباره دماوند

No comments: