Sunday, October 5, 2008

زندگی

زندگی تجربه است. پر از خاطرات خوب و بد. پر از آدمهایی که می آیند و می روند و بعضی که می مانند. چقدر خوبند این بعضی

No comments: