Sunday, September 7, 2008

من امروز آنقدر پست شدم که یک مرغ دریایی را با تیر زدم تا بیندازم جلوی پای تو

یک روز یک نویسنده آمد و محض خنده گند زد به زندگی یک مرغ دریایی

آفرین به چخوف

و ما نمی دانستیم مشکلاتمان با قضیه دایره گرشگورین حل خواهد شد

No comments: