Friday, June 9, 2017

ده سالگی

به تاریخ اولین پست این بلاگ نگاه می کردم. تقریبا ده سال است که گاه گاه در این بلاگ می نویسم. زندگیم هزار بار چرخیده است در این ده سال و نوشته ها آینه حال و هوای من هستند در پیچ و خم های زندگی.

No comments: