Monday, June 5, 2017

خواسته های من مهم اند

در سی و چند سالگی شهامت این را پیدا کرده ام که خواسته های خود را بر منویات دیگران مقدم بدانم در زندگی خودم! بسیار دیر است ولی بهتر است از آینده. :)

No comments: