Tuesday, December 6, 2016

نوستالژی تهی از واقعیت

من از اون دسته از آدمهای نوستالژیکم! نوستالژی مبتنی بر فانتزی های ساخته و پرداخته ذهن و نه بر اساس واقعیت. خوب است که آدم با واقعیت ها روبرو شود و تصورات ذهنی اش را تصحیح کند جهت تطابق با واقعیت ...

No comments: