Monday, November 21, 2016

هوای بارانی فینیکس

سالت لیک سیتی هوا سرد شده، اولین برف سال هم چند روز پیش بارید. یاد تهران میفتم و استیت کالج. یاد زمستان های خوب و زمستان های بد.  وسط این هوای سرد، سفر کوتاه به فینیکس با هوای بهاری اش حسابی می چسبد. دیروز عصر باران خوبی بارید و بعد پرنده ها غوغا کردند از انواع آواز و سرود. مست می کند آدم را، پر از زندگی می کند ...

No comments: