Monday, July 25, 2016

Mount Washington

بوستون، یادآور خاطرات تلخ و شیرین. روابط در حال مرگ و پیشنهاد کار ... شهری که می توان دوستش داشت. 

راستی این بار واقعن قله کوه واشنگتن را صعود کردم ها! اقیانوسی از رنگ سبز و سفید زیر پایم بود. جنگل های انبوه نیوهمشر همراه با رودخانه ها و جویبار های کوهستان و هوای مه آلود. زیبایی مطلق بود ...

No comments: