Monday, July 25, 2016

بمرانی - پپرونی

به یاد محسن و بک پکینگ سه روزه افجه به بلده. به یاد همه خوبان و نیکان روزگار. به افتخار همه آنهایی که ماندنی اند. 
به سلامتی همه کسانی که در دلهاشان به اندازه یک ذره جا برای ما دارند...

No comments: