Sunday, December 27, 2015

Kintsugi

هنری است ژاپنی بر آمده از فرهنگ ظریف مشرق زمین ... بند زدن سفال های شکسته با فلزات ارزشمند ... طلا و نقره و پلاتین ... درمان اثر شکسته با تبدیل آن به اثری زیبا تر و ارزشمند تر ... راه حلی برای دل های شکسته

برگرفته از یک تد اکس!

No comments: