Sunday, December 13, 2015

در دنیای تو ساعت چند است

در دنیای تو ساعت چند است، با ظرافت پیچیدگی های عشق رو روایت می کنه. با اون موسیقی عالیش و صحنه آرایی فوق العادش ... یادم خودم میفتم و سال های دهه سوم زندگیم. باد ما را با خود خواهد برد.

No comments: