Monday, December 9, 2013

کلاه قرمزی و سرو ناز

خیابان های فینیکس
کوچه های تهران
مردی خسته و تنها
موهای بلند تو
پریشانی و پشیمانی
چشم هایم می سوزد٬از آلودگی هواست. نه؟

«نگذاشت این پاییز را هم عاشقش باشم
این تا ابد اسفند ها گفتن ندارد که»*
*فاطمه شمس

No comments: