Thursday, July 1, 2010

آه

آخرین نشانه ات را که زدودم

دیدم دلم برایت تنگ شده است

هرچند

من اگر رفتم

از تو هم خبری نشد

1 comment:

azzy said...

و من چه غمگینانه دلتنگم