Thursday, March 2, 2017

قصه پنیر قصه شراب

انگار هیچ چیز با ارزشی نیست که بدون صبر بدست بیاید، درست مثل شراب، درست مثل پنیر! حرف ناب هم از همین قبیل است، خلاصه یک عمر، یک عشق چندین ساله که با صبر و رنج و درد شده است چند جمله... شراب تازه ناب نیست، شراب باید کهنه باشد و خاک گرفته ...

No comments: