Tuesday, February 14, 2017

لعل بود همه کلامش

ازش پرسیده بودند آیا دوست پسر سابقش -- که برای سفر در شهر است  -- را می بیند و مرد پاسخ داده بود که اخیرا رابطه جدیدی را شروع کرده است. ازش پرسیده بودند چه حسی دارد دانستن اینکه پارتنر سابقش در همین نزدیکی است ولی با او نیست؟

و او پاسخ داده بود. پاسخی نسبتا کوتاه. 

پاسخش را که بخوانی، در همان چند سطر تمام وجودت پر می شود از عشق، از درد، از رشد، و از فهم. چند سال رنج کشیدن و بالا و پایین را تجربه کردن بعد از تمام شدن رابطه و تمام عشقش به یارش را -- همان عشقی که الان عوض شده است، تمام نشده فقط دگرگون شده -- همه و همه را خلاصه کرده بود در چند سطر واژه. واژه هایی که سنگین بود خواندنشان و پر بودند از معنی. کلماتی که حالا معنی یک رابطه تمام شده بودند برای مردی در میانه زندگی.


No comments: