Thursday, May 26, 2016

پایان فصلی دیگر از زندگی


زندگی ما آدم ها هم به کتاب داستان می ماند. یک فصلش تمام می شود و فصلی دیگر آغاز. بعضی فصل هاش کند است، بعضی هاش تند. گاهی در اوج است و گاه در فرود. پایان بعضی فصل هاش قابل پیش بینی است، گاهی هم نیست ...

No comments: