Tuesday, April 26, 2016

تصمیم کبری

تصمیم گیری برایم به شدت سخت شده است. ترجیح می دهم انتخاب نداشته باشم، اردنگی بزنند به ما تحتم و بگویند همین است که هست! کی اینطوری شدم ؟ آن دل دریایی کجا رفت؟ خودم هم نمی دانم.

No comments: