Thursday, February 11, 2016

بهار آمد و زندگی جاریست

فینیکس بهار شده، با درخت های پر از گل، با عطر زندگی، با رنگ امید. 

هنوز قشنگیاشو داره

No comments: