Wednesday, October 28, 2015

دنیای کوچک ما آدمها

ما آدم ها کوچکیم یا بزرگ به اندازه دنیایمان، دیدمان، و دلمان. نباید گرفتار مشکلات کوچک شد. باید همه دنیا را دید، نباید آدم های کوچک و دنیاهای کوچک محدودمان کند. 

- شعارهای یک شعار دهنده

No comments: