Wednesday, June 3, 2015

دور کامل

رسیده ایم به انتهای راه
چاره ای نیست جز دور زدن
از همان راهی که آمده ایم باید برگردیم
همه چیز از این به بعد تکراری است

No comments: