Wednesday, March 25, 2015

اگر

دنیا جای بهتری می شد برای زندگی اگر
ما آدم ها کمی بیشتر همدیگر را درک می کردیم
بیشتر همدیگر را می بخشیدیم
خوبی های دیگران را بیشتر یادمان می ماند تا بدی هایشان را
دنیا جای بهتری می شد برای زندگی اگر من اگر تو قدر ما شدنمان را بهتر می دانستیم 

No comments: